مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
VDS PLAN 1 - Procesor: 3,00 Ghz
Ram alocat: 12 GB
Spatiu disc: 40 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 100 mbps


VDS PLAN 10 (14 موجود است) - Procesor: 3.3 Ghz
Ram alocat: 128 GB
Spatiu disc: 900 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 250 mbps

VDS PLAN 11 (14 موجود است) - Procesor: 3.3 Ghz
Ram alocat: 256 GB
Spatiu disc: 500 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 250 mbps

VDS PLAN 12 (14 موجود است) - Procesor: 3.3 Ghz
Ram alocat: 256 GB
Spatiu disc: 800 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 250 mbps

VDS PLAN 13 (14 موجود است) - Procesor: 3.3 Ghz
Ram alocat: 512 GB
Spatiu disc: 2 TB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 250 mbps

VDS PLAN 14 (14 موجود است) - Procesor: 3.3 Ghz
Ram alocat: 512 GB
Spatiu disc: 4 TB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 250 mbps

VDS PLAN 15 (13 موجود است) - Procesor: 3.3 Ghz
Ram alocat: 512 GB
Spatiu disc: 8 TB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 250 mbps

VDS PLAN 2 (3 موجود است) - Procesor: 2.4 Ghz
Ram alocat: 22 GB
Spatiu disc: 100 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 100 mbps


VDS PLAN 3 (3 موجود است) - Procesor: 3.3 Ghz
Ram alocat: 32 GB
Spatiu disc: 200 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 100 mbps

VDS PLAN 4 (14 موجود است) - Procesor: 3.3 Ghz
Ram alocat: 48 GB
Spatiu disc: 300 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 160 mbps

VDS PLAN 5 (13 موجود است) - Procesor: 3.3 Ghz
Ram alocat: 64 GB
Spatiu disc: 400 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 250 mbps

VDS PLAN 6 (13 موجود است) - Procesor: 3.3 Ghz
Ram alocat: 88 GB
Spatiu disc: 500 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 250 mbps

VDS PLAN 7 (14 موجود است) - Procesor: 3.3 Ghz
Ram alocat: 128 GB
Spatiu disc: 600 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 250 mbps

VDS PLAN 8 (14 موجود است) - Procesor: 3.3 Ghz
Ram alocat: 128 GB
Spatiu disc: 700 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 250 mbps

VDS PLAN 9 (14 موجود است) - Procesor: 3.3 Ghz
Ram alocat: 128 GB
Spatiu disc: 800 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 250 mbps

VDS XXL (5 موجود است) - Procesor: 3.3 Ghz
Ram alocat: 256 GB
Spatiu disc: 4 TB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 1000 mbps

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.238.121.7) وارد شده است.