مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
VPS Super-Oferta #10 - Procesor: 3.4 Ghz
Ram alocat: 26 gb
Spatiu disc: 260 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 1000 mbps

VPS Super-Oferta #11 - Procesor: 3.4 Ghz
Ram alocat: 28 gb
Spatiu disc: 280 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 1000 mbps

VPS Super-Oferta #12 - Procesor: 3.4 Ghz
Ram alocat: 32 gb
Spatiu disc: 300 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 1000 mbps

VPS Super-Oferta #13 - Procesor: 3.4 Ghz
Ram alocat: 48 gb
Spatiu disc: 480 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 1000 mbps

VPS Super-Oferta #4 (15 موجود است) - Procesor: 3.4 Ghz
Ram alocat: 14 gb
Spatiu disc: 140 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 1000 mbps

VPS Super-Oferta #5 - Procesor: 3.4 Ghz
Ram alocat: 16 gb
Spatiu disc: 160 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 1000 mbps

VPS Super-Oferta #6 - Procesor: 3.4 Ghz
Ram alocat: 18 gb
Spatiu disc: 180 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 1000 mbps

VPS Super-Oferta #7 - Procesor: 3.4 Ghz
Ram alocat: 20 gb
Spatiu disc: 200 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 1000 mbps

VPS Super-Oferta #8 - Procesor: 3.4 Ghz
Ram alocat: 22 gb
Spatiu disc: 220 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 1000 mbps

VPS Super-Oferta #9 - Procesor: 3.4 Ghz
Ram alocat: 24 gb
Spatiu disc: 240 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 1000 mbps

VPS-SUPER OFERTA - Procesor: 3.4 Ghz
Ram alocat: 4 gb
Spatiu disc: 80 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 1000 mbps

VPS-SUPER OFERTA #2 - Procesor: 3.4 Ghz
Ram alocat: 10 gb
Spatiu disc: 100 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 1000 mbps

VPS-SUPER OFERTA #3 - Procesor: 3.4 Ghz
Ram alocat: 12 gb
Spatiu disc: 120 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 1000 mbps

VPS-SUPER OFERTA 0.1 - Procesor: 3.3 Ghz
Ram alocat: 1 gb
Spatiu disc: 10 GB
Trafic lunar: 250 GB (auto-suspend la depasire)
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 1000 mbps

VPS-SUPER OFERTA 0.2 (11 موجود است) - Procesor: 3.4 Ghz
Ram alocat: 2 gb
Spatiu disc: 25 GB
Trafic lunar: nelimitat
Adrese ip: 1 IP ipv4
Banda Net: 1000 mbps

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.238.121.7) وارد شده است.